Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12 грудня 2006 р. N 1449
(у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 15 листопада 2011 р. N 1638)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2007 р. за N 52/13319

Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою встановлення вимог та порядку провадження торговцями цінними паперами (далі - торговці) професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

2. Цими Правилами встановлюються основні вимоги до діяльності торговців, правочинів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченими законодавством у діяльності торговців, правил організації внутрішнього обліку торговців (далі - внутрішній облік), а також основні обов'язки торговців.

3. Торговці, включаючи їх філії та інші відокремлені підрозділи, зобов'язані дотримуватись вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють особливості провадження торговцями окремих операцій щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, під час вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери та інші фінансові інструменти і прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
II. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;

дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;

договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом, щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів торговцем (андеррайтером) за дорученням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;

договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії;

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів або інших фінансових інструментів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;

договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління;

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;

контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів;

об'єкти інвестування - цінні папери, визначені законами України;

об'єкти управління - цінні папери та грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери, а саме: цінні папери та грошові кошти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління;

пов'язана особа:

юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи. Членами сім'ї такої посадової особи є її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) посадової особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи.

Під здійсненням контролю у цих Правилах слід розуміти вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність торговця, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма його активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління торговця, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління торговця;

разове замовлення - оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

строкові операції - правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

установник управління - власник (клієнт), який передає управителю в управління об'єкт (об'єкти) управління;

фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів.
III. Загальні вимоги до договорів

1. Договори, зміни або розірвання договорів укладаються (вчиняються) торговцем у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін і печаткою торговця та печаткою клієнта/контрагента, якщо клієнтом/контрагентом є юридична особа - резидент (для юридичних осіб - нерезидентів - за наявності печатки).

Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між торговцем і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

2. Номер договору, що укладається торговцем, повинен містити присвоєну ним літерну ознаку виду договору, а саме:

а) договори при здійсненні брокерської діяльності:

договір доручення - "БД" (присвоюється торговцем, який за договором виступає повіреним);

договір комісії - "БК" (присвоюється торговцем, який за договором виступає комісіонером);

договір на брокерське обслуговування - "БО" (присвоюється торговцем при укладанні договору з клієнтом, який не є торговцем), "БОТ" (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), "БОК" (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

договір субкомісії - "БСС" (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), "БСК" (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, - "БВ";

договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - "БВТ" (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), "БВК" (присвоюється торговцем, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);

б) договори при здійсненні дилерської діяльності:

дилерські договори - "ДД";

договір комісії - "ДКК" (присвоюється торговцем, який за договором виступає комітентом);

договір доручення - "ДДД" (присвоюється торговцем, який за договором виступає довірителем);

договір на брокерське обслуговування - "БОД" (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - "ДВК" (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

в) договори при здійсненні андеррайтингу:

договір андеррайтингу - "АА";

договір на придбання - "АП";

договір про спільну діяльність - "АС";

г) договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами:

договір про управління - "УУ";

договір на виконання договору про управління - "УВ";

ґ) договори при управлінні активами інвестиційних фондів, укладені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", - "УА".

При здійсненні торговцем розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування з компанією з управління активами цим торговцем укладаються такі договори:

договір андеррайтингу щодо розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;

договір на брокерське обслуговування щодо викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, визначається внутрішніми документами торговця відповідно до вимог, встановлених цими Правилами.

3. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах) зазначаються, зокрема:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін:

для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи - нерезидента;

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);

місцезнаходження сторін;

серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

у разі якщо клієнтом/контрагентом за договором є професійний учасник фондового ринку - торговець, вказуються серія, номер, дата видачі та строк дії його ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання);

порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання торговцем звіту (звітів) клієнту (крім дилерського договору, договору на придбання та договору на виконання);

відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір.

Крім зазначених умов, договір може містити порядок зміни умов договору та умови його розірвання, а також умови щодо збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом.

4. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов'язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний).

Додаткові договори повинні мати нумерацію, яка б однозначно дозволяла їх ідентифікувати.

Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та вигляді, що і основні договори, крім договорів, укладених на фондових біржах.

5. На фондовій біржі укладання (вчинення) договорів, внесення змін до них або їх розірвання, виконання договорів здійснюються з дотриманням правил цієї фондової біржі.
IV. Вимоги до дилерського договору

1. Предметом дилерського договору є купівля, продаж або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів.

2. Дилерський договір, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, має містити:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту у разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

в) суму договору;

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;

ґ) умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, сторону договору, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі.
V. Вимоги до договору на брокерське обслуговування

1. Предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень.

2. Договір на брокерське обслуговування, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) порядок, спосіб та форму надання разових замовлень;

б) строк дії договору;

в) декларацію про фактори ризиків.

Договір на брокерське обслуговування у разі, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, має містити умови підпунктів "д" (крім договорів, у яких клієнтом торговця є компанія з управління активами, що діє в інтересах інституційних інвесторів) та "е" пункту 3 розділу VII цих Правил. У випадку, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як повірений, договір на брокерське обслуговування має містити умови підпункту "д" пункту 2 розділу VIII цих Правил.

Крім вищезазначених умов, договір на брокерське обслуговування може передбачати надання клієнтом торговцю права передавати виконання його разових замовлень, відповідно до яких торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю, надання торговцем клієнту додаткових послуг, зокрема інформаційних та консультаційних послуг, послуг, пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у зберігача, тощо.
VI. Вимоги до разового замовлення

1. Разове замовлення надається клієнтом торговцю та містить розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта відповідно до договору на брокерське обслуговування.

2. Перелік видів разового замовлення:

ринкове замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (мінімальною) ціною;

ринкове замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (максимальною) ціною;

лімітне замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену клієнтом;

лімітне замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена клієнтом;

стоп-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;

стоп-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення.

Договором на брокерське обслуговування можуть бути передбачені інші види разових замовлень відповідно до законодавства.

3. Разове замовлення містить, зокрема:

а) номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень;

б) дату надання разового замовлення;

в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;

г) вид послуги (купівля, продаж, міна);

ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

е) вид разового замовлення;

є) ціну одного цінного папера або іншого фінансового інструменту або однозначні умови її визначення відповідно до виду разового замовлення;

ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення;

з) строк дії разового замовлення.

Разове замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення).

Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема посилання на договір продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем.

4. Разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа.

Разове замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи та печаткою, якщо клієнтом є юридична особа (для юридичних осіб - нерезидентів - за наявності печатки).

Разове замовлення, що надається у вигляді електронного документа, підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Разове замовлення може надаватись клієнтом торговцю особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв'язку, а також засобів електронного зв'язку в обумовленому договором на брокерське обслуговування форматі.

Договір на брокерське обслуговування може передбачати надання разових замовлень в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв'язку. При цьому при укладанні договору на брокерське обслуговування клієнт повинен бути попереджений торговцем про ризики такого надання замовлення.

Для зниження ризиків, пов'язаних з наданням клієнтом торговцю разових замовлень в усній формі з використанням факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобів електронного зв'язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), договором на брокерське обслуговування може бути передбачено, зокрема:

надання клієнтом торговцю в установлений договором строк оригіналів разових замовлень у формі паперового або електронного документа або складання та підписання в установлений договором строк реєстру разових замовлень (далі - Реєстр), оформленого згідно з вимогами пункту 6 цього розділу;

інші узгоджені клієнтом і торговцем дії.

У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та торговцем, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування, дана операція оформлюється внутрішнім розпорядженням торговця. Разове замовлення за такими операціями клієнтом не надається.

5. Усі разові замовлення підлягають реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою внутрішнього обліку.

6. Реєстр є сукупністю записів про разові замовлення, отримані торговцем від клієнта. Реєстр складається торговцем та повинен містити всі передбачені у пункті 3 цього розділу реквізити щодо кожного разового замовлення клієнта, отриманого за певний період часу, а також додаткові дані:

дату складання Реєстру;

номер Реєстру, який наданий торговцем відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;

період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);

підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта та відбиток печатки - у випадку надання разових замовлень юридичною особою (для юридичної особи - нерезидента - за наявності печатки);

підпис уповноваженої особи торговця, засвідчений печаткою торговця.

Якщо Реєстр у формі паперового документа нараховує більше одного аркуша, аркуші Реєстру повинні бути пронумеровані та прошиті, а їх кількість засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою торговця.

У разі складання Реєстру у формі електронного документа Реєстр повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

7. Якщо за договором на брокерське обслуговування надання разових замовлень, складання Реєстру здійснюються у формі електронних документів із використанням інших видів електронних підписів, ніж електронний цифровий підпис, ризики, пов'язані із використанням встановленого договором режиму доступу до електронних документів і системи (способи) їх захисту, бере на себе торговець, якщо інше не передбачено договором.
VII. Вимоги до договору комісії, договору субкомісії

1. Предметом договору комісії є надання торговцем (комісіонером) певного виду послуги з купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента).

2. Предметом договору субкомісії є надання торговцем (субкомісіонером) певного виду послуги з купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншого торговця, який за договором субкомісії виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера.

3. Договір комісії, субкомісії, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

в) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом з урахуванням видів разового замовлення;

г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

д) обсяг повноважень та обов'язків торговця як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта (клієнта торговця, який за договором субкомісії виступає комітентом, - для договорів субкомісії) та/або як особи, відповідальної за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) обов'язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти та обов'язок торговця за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта;

є) строк дії договору (за необхідності).

4. Договір субкомісії, крім вимог, визначених розділом III та пунктом 3 цього розділу, обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами торговців, які за цим договором виступають як комітент та субкомісіонер.
VIII. Вимоги до договору доручення

1. Предметом договору доручення є надання торговцем (повіреним) певного виду послуги з купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок клієнта (довірителя).

2. Договір доручення, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

в) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом з урахуванням видів разового замовлення;

г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі;

д) порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);

е) строк дії договору (за необхідності).

3. Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення торговця керуючим рахунком у цінних паперах клієнта у зберігача із визначенням обсягу його повноважень та обов'язків як керуючого рахунком тощо.
IX. Вимоги до договору андеррайтингу

1. Предметом договору андеррайтингу є надання торговцем (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів емітента на первинному ринку за дорученням від імені та за рахунок цього емітента.

2. Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту; код за ЄДРПОУ - для емітента - резидента, номер реєстрації - для емітента - нерезидента; номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, що підлягають розміщенню андеррайтером, загальний обсяг емісії;

в) сумарну номінальну вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (частку консолідованого іпотечного боргу - для іпотечних сертифікатів участі, премію - для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню андеррайтером;

г) інформацію щодо сторони, відповідальної за облік розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів (ведення журналу обліку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, інших документів);

ґ) інформацію щодо надання емітентом андеррайтеру повноважень керуючого рахунком у цінних паперах емітента в депозитарії, повноважень щодо забезпечення поставки розміщених цінних паперів або інших фінансових інструментів їх першим власникам - у разі розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів бездокументарної форми існування, повноважень уповноваженої особи емітента у взаємодії з реєстроутримувачем щодо формування/доповнення системи реєстру власників іменних цінних паперів - у разі розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів документарної форми існування (зазначається у разі надання емітентом андеррайтеру зазначених повноважень);

д) порядок та строки здійснення оплати за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти (на рахунок емітента або на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти на рахунок емітента);

е) порядок та строки повернення андеррайтером сплачених грошових коштів першим власникам у випадку, якщо емісія цінних паперів або інших фінансових інструментів визнана недійсною (зазначається у випадку, якщо повернення сплачених грошових коштів першим власникам здійснюється із залученням андеррайтера через рахунок андеррайтера);

є) права андеррайтера (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):

установлювати за погодженням з емітентом ціну продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів у разі зміни умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);

у разі публічного розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів або інших фінансових інструментів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів або інших фінансових інструментів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів або інших фінансових інструментів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань;

укладати договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;

ж) обов'язки андеррайтера:

здійснювати облік розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів (облік заявок на придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік осіб, що придбавають цінні папери або інші фінансові інструменти; облік укладених договорів на придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік документів, що підтверджують оплату цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадку, якщо оплата за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти здійснювалася на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, є андеррайтер;

надавати розпорядження депозитарію на переказ розміщених цінних паперів або інших фінансових інструментів на рахунки в цінних паперах зберігачів з метою їх зарахування на рахунки перших власників (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у бездокументарній формі існування та за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у депозитарії);

надавати реєстроутримувачу документи, необхідні для формування/доповнення системи реєстру власників іменних цінних паперів (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у документарній формі існування та за умови, якщо андеррайтеру надані відповідні повноваження емітентом);

формувати звіти емітенту про результати розміщення;

надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, що передбачено договором андеррайтингу;

з) права емітента:

отримувати від андеррайтера в установлені договором андеррайтингу строки та терміни документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;

и) обов'язки емітента:

надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів відповідно до законодавства;

негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадках, передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених договором андеррайтингу;

надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента;

і) розмір та порядок оплати послуг андеррайтера;

ї) строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку розміщення цінних паперів).

Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером емітенту консультацій щодо розміщення цінних паперів цього емітента.
X. Вимоги до договору на придбання цінних паперів

1. Предметом договору на придбання цінних паперів є продаж торговцем (андеррайтером) цінних паперів або інших фінансових інструментів першому власнику (контрагенту) на умовах, визначених договором андеррайтингу, або повний чи частковий викуп торговцем (андеррайтером) у емітента нереалізованих цінних паперів або інших фінансових інструментів за визначеною у договорі андеррайтингу фіксованою ціною.

2. Договір на придбання цінних паперів, крім вимог, визначених в розділі III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту; код за ЄДРПОУ - для емітента - резидента, номер реєстрації - для емітента - нерезидента; номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

в) суму договору;

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є предметом договору;

ґ) умови, порядок і строк набуття прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

д) обов'язок андеррайтера надати депозитарію розпорядження на переказ придбаних першим власником (контрагентом) цінних паперів або інших фінансових інструментів на рахунок у цінних паперах обраного ним зберігача з метою зарахування цінних паперів або інших фінансових інструментів на рахунок контрагента у цього зберігача (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів бездокументарної форми існування, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у депозитарії);

е) обов'язок першого власника (контрагента) надати андеррайтеру всі необхідні відповідно до законодавства документи та відомості щодо ідентифікації його особи для формування журналу обліку розміщення з урахуванням особливостей обліку залежно від форми існування цінних паперів або інших фінансових інструментів;

є) обов'язок першого власника (контрагента) надати розпорядження обраному ним зберігачу на зарахування цінних паперів в обумовлений законодавством термін (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів бездокументарної форми існування поза межами фондової біржі).

3. Перший власник (контрагент) набуває прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти відповідно до законодавства України.
XI. Вимоги до договору про управління та діяльності з управління цінними паперами

1. Договір про управління укладається торговцем з фізичними та юридичними особами.

Договір про управління не може укладатися торговцем із компанією з управління активами.

2. Сума договору про управління з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

3. Згідно з цими Правилами об'єктами управління можуть бути цінні папери іноземних емітентів за умови їх допуску та/або реєстрації відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють вимоги щодо реєстрації, допуску та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України.

4. Установник управління та управитель мають право укласти між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватись управління цінними паперами, а відповідно до іншого - управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери.

Наявність оформленого відповідно до законодавства договору про управління є підставою для передання цінних паперів управителю в управління.

Особи, які здійснюють облік прав власності на цінні папери, а також будь-які інші особи не мають права вимагати пред'явлення, надання їм інших документів при переданні цінних паперів в управління, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Передання цінних паперів в управління не передбачає переходу права власності на них до управителя та здійснюється відповідно до законодавства.

Цінні папери передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав.

Права та обов'язки управителя по управлінню переданими йому цінними паперами виникають з моменту їх отримання управителем або з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого (рахунку у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються цінні папери, що передаються в управління.

6. Передання в управління грошових коштів у готівковій формі здійснюється шляхом унесення установником управління цих грошових коштів у касу управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент видачі управителем установнику управління касового ордера або іншого документа, що є підтвердженням про внесення грошових коштів у готівковій формі.

Передання в управління грошових коштів у безготівковій формі з рахунку установника управління здійснюється шляхом видачі установником управління платіжного доручення обслуговуючому банку про переказ зі свого поточного рахунку відповідної суми грошових коштів на окремий поточний рахунок управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент їх зарахування на окремий поточний рахунок управителя.

Договір про управління має містити умови щодо порядку обрання управителем обслуговуючого банку з метою відкриття рахунків для обслуговування грошових коштів установника управління, що отримані управителем в управління.

7. Цінні папери, які придбаваються управителем у власність установника управління в процесі виконання договору про управління, є об'єктами управління з моменту набуття установником управління прав власності на них. При цьому додаткові договори до договору про управління між установником управління та управителем щодо передання таких цінних паперів в управління не укладаються.

Якщо договором про управління передбачено, що грошовими коштами для інвестування в цінні папери будуть грошові кошти, отримані управителем в процесі виконання договору про управління переданими йому установником управління цінними паперами (як дохід за цими цінними паперами, дохід від продажу цих цінних паперів), то права і обов'язки сторін щодо управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери виникають лише з моменту отримання управителем таких грошових коштів.

8. Грошові кошти, набуті управителем у власність установника управління в процесі виконання договору управління, є об'єктом управління з моменту отримання їх управителем. При цьому додаткові договори між установником управління та управителем про передання таких грошових коштів не укладаються.

Договором про управління може бути передбачено, що всі отримані управителем у власність установника управління грошові кошти після їх отримання підлягають переданню останньому в повному обсязі у термін або протягом строку, зазначеного в договорі.

9. Умови договору про управління визначаються сторонами відповідно до законодавства.

Відповідно до умов, передбачених договором про управління, а також законодавством, управитель, який отримав в управління цінні папери, самостійно та від свого імені реалізовує всі права, засвідчені цими цінними паперами.

Використання грошових коштів, що знаходяться в управлінні управителя, здійснюється виключно відповідно до умов договору про управління.

Емісійні цінні папери, щодо яких здійснюється управління та які існують у бездокументарній формі, мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах установника управління у зберігача. Управитель є керуючим цього рахунку в цінних паперах. Повноваження та обов'язки управителя як керуючого рахунком у цінних паперах установника управління визначаються договором про управління.

10. Крім істотних умов та умов, визначених розділом III цих Правил, договір про управління має містити такі положення:

порядок передачі установником управління цінних паперів та грошових коштів в управління управителю;

порядок припинення управління та повернення управителем грошових коштів та цінних паперів установнику управління;

порядок нарахування та виплати плати управителю за управління;

інвестиційну декларацію управителя, яка визначає напрями та способи інвестування об'єктів управління;

порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та грошовими коштами;

порядок повідомлення установника управління про можливі негативні наслідки при виконанні договору про управління.

Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною договору про управління. Інвестиційна декларація є обов'язковою для виконання управителем.

Управитель має роз'яснити установнику управління положення інвестиційної декларації (змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та грошовими коштами до укладання договору про управління.

В інвестиційній декларації зазначаються:

мета управління;

перелік об'єктів інвестування;

прийнятна структура об'єктів управління, підтримувати яку управитель має протягом строку дії договору про управління.

Укладання договору про управління є згодою установника управління з усіма положеннями інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об'єктів управління в перераховані в інвестиційній декларації об'єкти інвестування.

Внесення змін в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до договору про управління.

Управитель має повідомляти установника управління про можливі негативні наслідки виконання договору про управління у разі зміни кон'юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо.

Таке повідомлення здійснюється в порядку, визначеному умовами договору.
XII. Вимоги до договору на виконання

1. Предметом договору на виконання є здійснення торговцем купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до договору на брокерське обслуговування.

2. Договір на виконання, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);

б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

г) суму договору;

ґ) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;

д) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі.
XIII. Обов'язки та обмеження торговців при здійсненні ними професійної діяльності

1. При виконанні операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговці зобов'язані:

а) діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

б) вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень;

в) попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, якщо ця умова передбачена договором;

г) узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів або інших фінансових інструментів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;

ґ) надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу цінних паперів або інших фінансових інструментів та/або ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, якщо ця умова передбачена договором;

д) у першу чергу виконувати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, а потім операції за власний рахунок з такими самими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

е) у разі наявності у торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, торговець зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними договором;

є) відкривати окремий поточний рахунок для грошових коштів клієнта, що перебувають в управлінні торговця;

ж) дотримуватися показників ліквідності, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якими встановлюються показники та вимоги, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;

з) вести облік грошових коштів клієнтів, що перебувають в управлінні торговця, на окремих поточних рахунках, які відкриваються торговцем у банку;

и) здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом торговця керуючим його рахунком у цінних паперах у зберігача);

і) надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами згідно з вимогами цих Правил, а також копії будь-якого з документів, передбачених пунктом 6 розділу XIV цих Правил, які стосуються укладання та виконання торговцем договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом.

2. Торговець при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами повинен керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.

3. Торговець зобов'язаний ідентифікувати особу клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

4. При укладанні договору, крім договору на брокерське обслуговування, отриманні від клієнта разового замовлення торговець зобов'язаний встановити права клієнта стосовно цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором / разовим замовленням.

5. У разі якщо торговець отримує від клієнта разове замовлення на купівлю певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а ці цінні папери або інші фінансові інструменти знаходяться у власності торговця, та у разі зацікавленості торговця продати клієнту зазначені цінні папери або інші фінансові інструменти торговець зобов'язаний повідомити про це свого клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди клієнта придбати ці цінні папери або інші фінансові інструменти безпосередньо у торговця торговець укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а клієнт анулює разове замовлення.

Вимоги абзацу першого цього пункту не поширюються на випадки, коли разові замовлення до договору на брокерське обслуговування передбачають купівлю-продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів на фондових біржах.

6. На вимогу клієнта торговець зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого разового замовлення.

7. Торговці зобов'язані дотримуватися встановлених законодавством нормативів достатності власних грошових коштів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

8. Торговці зобов'язані надавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання.

9. Торговці зобов'язані здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

10. Торговець може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця з клієнтом.

11. Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування, відповідно до якого торговець виступає комісіонером, має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом.

12. Торговці здійснюють строкові операції як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах.

13. Торговці не мають права:

а) розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

б) запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

в) при виконанні договору на брокерське обслуговування здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього разового замовлення, яке відповідає вимогам цих Правил, крім випадків, зазначених в підпункті "г" пункту 13 цього розділу та абзаці дев'ятому пункту 4 розділу VI цих Правил;

г) використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

ґ) здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами клієнта, використовувати грошові кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або разові замовлення до договору на брокерське обслуговування на найвигідніших умовах;

д) набувати цінні папери певного виду та кількості, які не передбачені інвестиційною декларацією при здійсненні діяльності з управління цінними паперами;

е) безоплатно відчужувати цінні папери, що знаходяться в його управлінні;

є) задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок цінних паперів або інших фінансових інструментів, а також грошових коштів, що належать клієнтам;

ж) передавати виконання договору комісії, разового замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

з) передавати виконання разового замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого торговця, щодо якого він виступає субкомісіонером;

и) передавати виконання договору андеррайтингу (укладання договорів на придбання) іншим особам;

і) здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством;

ї) здійснювати правочини з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу, розміщення на офіційному веб-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

й) здійснювати купівлю, продаж або міну цінних паперів та інших фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення та викупу);

к) при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;

л) здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

14. Під час провадження діяльності з управління цінними паперами відповідно до договору про управління, крім зазначених у пункті 13 цього розділу обмежень, управитель не має права здійснювати такі операції:

а) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться у його управлінні, цінні папери, власником яких є сам торговець;

б) відчужувати цінні папери клієнта, що знаходяться в його управлінні, у свою власність, у власність осіб, що володіють понад 10 відсотками статутного капіталу цього торговця;

в) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні папери, емітентом яких є його учасник або інша пов'язана особа;

г) придбавати за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, цінні папери емітентів, що знаходяться в процесі припинення, у тому числі відповідно до законодавства про банкрутство, якщо інформація про це була оприлюднена відповідно до законодавства;

ґ) відчужувати цінні папери клієнта, що знаходяться в його управлінні, з відстрочкою платежу більше ніж на 10 днів, якщо інше не передбачено договором про управління;

д) надавати в заставу цінні папери, що знаходяться в його управлінні, як забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань своїх учасників та інших осіб;

е) передавати управління цінними паперами та грошовими коштами клієнта третій особі;

є) передавати грошові кошти, що знаходяться в його управлінні, на користь третіх осіб або вносити зазначені грошові кошти на рахунок (рахунки), розпорядником якого (яких) визначено третю особу (осіб);

ж) укладати за рахунок грошових коштів, що знаходяться в його управлінні, договори страхування (придбавати страхові поліси), отримувачами відшкодування за яким визначені треті особи.

15. Управитель, в управлінні якого знаходяться цінні папери власного випуску, не має права:

а) відчужувати та обмінювати такі цінні папери;

б) передавати у заставу такі цінні папери з метою забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань будь-яких інших осіб (за винятком зобов'язань, які виникли у зв'язку з виконанням управителем відповідного договору про управління).

16. Управитель під час виконання своїх зобов'язань за договором про управління не має права укладати договори, за якими цей управитель одночасно представляє інтереси двох установників управління, крім договорів, що укладаються на фондовій біржі.

17. Торговець здійснює свою професійну діяльність за допомогою програмно-технічного комплексу - сукупності технічних та програмних засобів, що забезпечують виконання функцій, пов'язаних з наданням послуг з торгівлі цінними паперами та веденням внутрішнього обліку.

Функціонування програмно-технічного комплексу повинно здійснюватись з урахуванням дублювання роботи всіх систем та елементів. Внутрішня організація інформаційного обслуговування торговця повинна здійснюватися з урахуванням розподілення задач.

18. Програмно-технічний комплекс повинен відповідати таким вимогам:

наявність розподілення обов'язків між користувачами - сертифікованими фахівцями торговця для реалізації функцій контролю;

можливість резервного копіювання даних внутрішнього обліку в будь-який час із забезпеченням відновлення інформації;

зберігання інформації протягом часу, встановленого законодавством;

захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб;

забезпечення виявлення і фіксації порушень функціонування взаємозв'язку з клієнтами та іншими учасниками фондового ринку, підключеними до програмно-технічного комплексу (повторних передач інформації, збоїв, використання дублюючих інформаційних систем тощо);

відповідність вимогам, визначеним пунктом 4 розділу XIV цих Правил.

У разі якщо торговець надає клієнтам послуги щодо укладання договорів з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі за допомогою спеціальних програм, що працюють через мережу Інтернет (послуги Інтернет-трейдингу), програмно-технічний комплекс повинен забезпечувати автоматичну фіксацію дій користувачів.
XIV. Вимоги до організації внутрішнього обліку

1. Внутрішній облік - це упорядкована система збору, узагальнення та відображення інформації в грошовому та кількісному вираженні про всі правочини, операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, грошовими коштами, які здійснює торговець, у тому числі операції, не пов'язані з купівлею-продажем цінних паперів та інших фінансових інструментів, шляхом цілісного, неперервного і документального їх обліку, а також обліку пов'язаних з ними прав та зобов'язань.

2. Відповідно до цих Правил об'єктами внутрішнього обліку є:

а) договори, укладені торговцем при здійсненні ним брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, разові замовлення до договорів на брокерське обслуговування, строкові операції, інші операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, а також пов'язані з ними права та зобов'язання;

б) цінні папери та інші фінансові інструменти, які є об'єктами цивільних прав за правочинами, їх рух;

в) грошові кошти, призначені для здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, їх рух.

3. Внутрішній облік ведеться в грошовому вираженні з урахуванням вимог валютного законодавства та в кількісному вираженні в одиницях цінних паперів та інших фінансових інструментів певного виду.

4. Торговець здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формах.

При веденні внутрішнього обліку в електронній формі має забезпечуватись:

можливість перегляду та переведення на паперовий або машинний носій (магнітний, оптичний чи електронний) будь-яких даних, які містяться у внутрішньому обліку;

формування резервних копій даних внутрішнього обліку в електронній формі;

захист даних внутрішнього обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження чи внесення несанкціонованих змін;

роздрукування журналу обліку та реєстрів внутрішнього обліку в повному обсязі та/або витягів з них.

Торговець самостійно визначає порядок ведення внутрішнього обліку згідно з вимогами цих Правил та внутрішніх документів торговця.

Внутрішній облік грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів, які знаходяться у власності торговця, цінних паперів або інших фінансових інструментів власних випусків, а також договорів при здійсненні дилерської діяльності торговця ведеться відокремлено від внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів торговця.

Внутрішній облік повинен забезпечувати можливість відображення виконання договору частинами, якщо це передбачено умовами договору.

5. Складовими внутрішнього обліку є:

документи внутрішнього обліку;

журнал (журнали) обліку;

реєстри внутрішнього обліку;

акти проведення звірки наявності грошових коштів та цінних паперів або інших фінансових інструментів;

звіти торговця клієнтам;

інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами торговця.

6. Записи у внутрішньому обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:

договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;

разові замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;

акти приймання-передавання цінних паперів або інших фінансових інструментів документарної форми існування;

банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору про управління, операції з грошовими коштами;

документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів; виписки, довідки з рахунків у цінних паперах тощо);

документи, повідомлення, які отримує торговець від фондових бірж та зберігачів, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

інші документи, які підтверджують факти, пов'язані з укладанням і виконанням договору, припиненням обов'язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між торговцем і клієнтом, повністю або частково.

Документи внутрішнього обліку складаються та засвідчуються відповідно до вимог законодавства, у тому числі цих Правил.

Торговець повинен забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п'яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

7. При здійсненні діяльності торговцем із залученням філії (іншого відокремленого підрозділу) цього торговця ведення внутрішнього обліку може здійснюватись:

торговцем централізовано з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку результатів діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу). При цьому відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів, здійснення операції;

філією (іншим відокремленим підрозділом) відокремлено з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) результатів її діяльності з обов'язковим відображенням у внутрішньому обліку торговця даних внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу).

Відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання документів, здійснення операції філією (іншим відокремленим підрозділом).

Внесення відповідних даних за результатами діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу) у внутрішній облік торговця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після вчинення таких правочинів.

Організація внутрішнього обліку торговця повинна забезпечувати відокремлення інформації про результати діяльності торговця від інформації про результати діяльності кожної з його філій (іншого відокремленого підрозділу).

8. Керівник торговця забезпечує організацію внутрішнього обліку, у тому числі з урахуванням діяльності філій (інших відокремлених підрозділів), та дотримання торговцем при здійсненні ним професійної діяльності вимог законодавства, у тому числі цих Правил, та внутрішніх документів торговця.

9. Торговець зобов'язаний надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також іншим органам державної влади відповідно до їх повноважень та у порядку, встановленому законодавством, інформацію та/або копії документів, що є складовими внутрішнього обліку.

10. Журнал (журнали) обліку ведеться (ведуться) в хронологічному порядку.

11. До журналу (журналів) обліку вноситься інформація про всі договори, разові замовлення, зміни до них, строкові операції, що стосуються здійснення торговцем професійної діяльності на фондовому ринку.

12. Журнал обліку має містити таку інформацію:

а) щодо договорів при здійсненні брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління цінними паперами:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін договору, зазначені в пункті 3 розділу III цих Правил;

предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає торговець за договором;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту (за винятком договору на брокерське обслуговування та договору про управління): вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (крім договорів на брокерське обслуговування);

суму договору (крім договорів на брокерське обслуговування);

термін дії договору;

дату виконання (розірвання) договору;

реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання);

реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на придбання, укладених на фондовій біржі);

вказівки щодо того, чи є торговець керуючим рахунком у цінних паперах клієнта;

б) щодо разових замовлень:

реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата надання разового замовлення, термін дії замовлення);

реквізити ідентифікації договору на брокерське обслуговування, до якого надано разове замовлення;

вид послуги (купівля, продаж, міна), яку надає торговець;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (код) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

ціну одного цінного папера або іншого фінансового інструменту або однозначні умови її визначення відповідно до виду разового замовлення до договору на брокерське обслуговування;

дату виконання (анулювання) разового замовлення;

в) щодо строкових операцій:

ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що формується фондовою біржею;

дату проведення строкової операції;

реквізити сторін укладених строкових контрактів, зазначені в пункті 3 розділу III цих Правил;

предмет строкової операції з визначенням: виду послуг, які надає торговець (купівля або продаж); реквізити ідентифікації строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених строкових контрактів;

реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, на виконання якого проведено строкову операцію;

дату виконання строкових контрактів.

Торговець може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів торговця, які надаються клієнтам, звітів торговцю від інших торговців (у разі якщо це передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо.

13. Відображення інформації в журналі обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення такої інформації.

14. Реєстри внутрішнього обліку ведуться торговцем для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що належать торговцю та його клієнтам, а також зобов'язань щодо грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

15. Торговець здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Торговець веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, а також реєстр внутрішнього обліку цінних паперів або інших фінансових інструментів у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта.

Рахунки внутрішнього обліку використовуються торговцем тільки в рамках внутрішнього обліку.

Торговець самостійно визначає нумерацію, найменування та структуру рахунків внутрішнього обліку.

16. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку повинні забезпечувати можливість групування даних за договорами, за видом професійної діяльності, за реквізитами ідентифікації цінних паперів та інших фінансових інструментів, за договорами, укладеними на організаторах торгівлі, або договорами на позабіржовому ринку, за кожним клієнтом, за датою здійснення операції або датою укладання/виконання договору.

Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку можуть також забезпечувати групування даних і за іншими параметрами, визначеними внутрішніми документами торговця.

17. У реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відображаються відомості про всі операції, пов'язані з рухом грошових коштів торговця та його клієнтів, а також залишки грошових коштів торговця та його клієнтів за місцями їх обліку (зберігання). Облік грошових коштів ведеться в грошовому вираженні.

Торговець здійснює окремо облік грошових коштів клієнтів, які передані йому для здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, окремо облік грошових коштів клієнтів відповідно до укладених договорів та окремо облік власних грошових коштів.

Реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

реквізити ідентифікації договору, строкової операції або іншої операції, пов'язаної з рухом грошових коштів;

дату проведення операції з грошовими коштами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти проведення грошових розрахунків (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

найменування операції (внесення клієнтом грошових коштів, вилучення клієнтом грошових коштів, оплата клієнтом витрат, пов'язаних із виконанням договору, операції, винагороди торговцю, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок грошових коштів на рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

суму за операцією;

розмір винагороди торговцю;

суму витрат, пов'язаних із виконанням договору, операції;

вихідний залишок грошових коштів по рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця).

18. Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів призначений для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом цінних паперів та інших фінансових інструментів торговця та його клієнтів, і визначення залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів за місцями їх обліку (зберігання). Облік цінних паперів та інших фінансових інструментів ведеться у кількісному вираженні (в одиницях).

Торговець окремо здійснює:

облік цінних паперів клієнтів, які передані торговцю для здійснення операцій з цінними паперами, у документарній формі існування;

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів відповідно до укладених договорів;

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів, що належать торговцю.

Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

вид цінного папера або іншого фінансового інструменту (найменування (код) деривативу, прийняте на фондовій біржі);

найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);

номер договору або іншої операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

дату проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

найменування операції (поставка цінних паперів або інших фінансових інструментів, одержання цінних паперів або інших фінансових інструментів, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за операцією;

вихідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця).

19. Облік зобов'язань за цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами ведеться торговцем відповідно до укладених договорів та інформації, що міститься у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку.
XV. Порядок проведення звірки наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів

1. Торговець зобов'язаний проводити періодичну звірку фактичної наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів на власних рахунках та на рахунках клієнтів, управління якими здійснюється ним відповідно до договорів з цими клієнтами.

2. Дані стосовно залишків грошових коштів у реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами звіряються з даними бухгалтерського обліку грошових коштів, з виписками із рахунків на поточну дату.

Звірка наявності грошових коштів проводиться не рідше одного разу на місяць.

3. Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться у розрізі випусків цінних паперів та інших фінансових інструментів, які знаходяться на балансі торговця, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, стосовно яких торговцю клієнтом надані повноваження з розпорядження та реалізації прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, переданих торговцю в управління.

Дані стосовно залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів звіряються торговцем з даними рахунків бухгалтерського обліку, з виписками з рахунків у цінних паперах (особових рахунків) на звітну дату.

Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться торговцем:

а) протягом 10 робочих днів місяця, наступного за кварталом, протягом якого змінювався залишок цінних паперів та інших фінансових інструментів;

б) щороку щодо всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів протягом місяця, наступного за роком, за який проводиться звірка.

4. За підсумками проведення звірки торговець складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки.

Акт проведення звірки підписується фахівцем торговця, який проводив звірку, фахівцем, відповідальним за ведення внутрішнього обліку відповідно до внутрішніх документів торговця, та головним бухгалтером торговця або іншою особою, яка веде бухгалтерський облік торговця.
XVI. Звітність торговця перед клієнтом

1. Торговець зобов'язаний відповідно до цих Правил надавати клієнту звіти за укладеними договорами, строковими операціями та іншими операціями, здійсненими торговцем на виконання договору комісії, договору доручення, разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування (далі - звіт брокера), та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами (далі - звіт управителя).

2. Звіти складаються торговцем на підставі документів внутрішнього обліку торговця.

Звіти надаються клієнту не пізніше наступного робочого дня після виконання договору, якщо інше не передбачено умовами договору з клієнтом.

У звітах торговця перед клієнтом зазначаються дані щодо виконання кожного укладеного договору з цим клієнтом, проведення операцій, пов'язаних з виконанням цього договору.

Якщо звіти складаються у вигляді паперового документа, такий документ повинен бути підписаний керівником або уповноваженим співробітником торговця та засвідчений печаткою торговця.

У разі якщо договором з клієнтом передбачено складання звітів у вигляді електронного документа, він повинен містити обов'язкові реквізити електронного документа відповідно до законодавства України.

Порядок та способи надання торговцем звітів клієнту встановлюються договором з клієнтом.

3. Форма звіту, його реквізитний склад встановлюються внутрішніми документами торговця щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

Звіт брокера/управителя має містити:

реквізити договору на брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору про управління;

номер договору на виконання;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);

вид ринку (біржовий/позабіржовий);

вид послуги (купівля /продаж, міна);

суму договору;

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

ціну за один цінний папір або інший фінансовий інструмент;

вхідний/вихідний залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця), інших фінансових інструментів та грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

дату виконання договору;

інші дані (за потреби).Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів


О. Тарасенко

(Правила у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.11.2011 р. N 1638)

Количество показов: 3997

Возврат к списку