Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Форми податкової декларації про майновий стан і доходи громадян

Форми податкової декларації про майновий стан і доходи громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11. 2011 № 1395
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27.12.2011 за №1532/20270ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходиІ. Загальні положення

1. Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) розроблена відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу ІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

2. Подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) передбачено Конституцією України, Кодексом та іншими законами України.

3. Фізична особа – платник податку подає декларацію за звітний податковий період в установлені Кодексом або законом строки до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в органі державної податкової служби).

4. Декларація подається до органу державної податкової служби в один із таких способів на вибір платника податку:

а) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

5. Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати роз'яснення щодо заповнення декларації, а орган державної податкової служби зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.ІІ. Порядок оформлення декларації

1. Декларація складається з десяти розділів, що подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4, та дев’яти додатків до декларації, які подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

2. Додатки до декларації є складовою частиною декларації і без декларації не дійсні. Додатки до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

3. Розділи І – VІ декларації та додатки до декларації (крім додатка 9 до декларації) заповнюють усі платники податку.

Розділи VІІ – Х декларації та додаток 9 до декларації заповнюють лише окремі категорії громадян, які відповідно до закону зобов’язані відображати в декларації відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов’язання фінансового характеру, інформацію щодо зазначених відомостей членів сім’ї у випадках та обсягах, визначених законом.

4. У декларації зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

5. Показники у розділах ІІ – VІ декларації та додатках до неї (крім додатка 9) проставляються у гривнях з копійками.

Показники у розділах VІІ – X декларації та у додатку 9 до декларації заокруглюються до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.

6. Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

7. У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

8. Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.ІІІ. Порядок заповнення декларації

1. У розділі І декларації «Загальні відомості»:

1.1. У рядку 1 вказується позначкою (х) тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча).

1.2. У рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється.

Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Кодексом, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 4.

1.3. У рядку 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках – попереднє прізвище (ім’я, по батькові).

1.4. У рядку 4 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

1.5. У рядку 5 вказується податкова адреса платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також, за бажанням платника податку, контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки.

У рядку 5 розділу І декларації місце проживання платника податку, обов’язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України «Про судоустрій і статус суддів», заповнюється за його бажанням.

1.6. У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.

1.7. У рядку 7 вказується позначкою (х) резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу.

1.8. У рядку 8 вказується позначкою (х), ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою). У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації.

1.9. У рядку 9 вказуються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку (номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку).

2. У розділі ІІ декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»:

2.1. У колонці 3 вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті.

2.2. У колонці 4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу ІV Кодексу покладається на податкового агента.

2.3. У колонці 5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу ІV Кодексу покладається на платника податку.

Платник податку зобов’язаний подати декларацію та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року він отримав доходи:

а) які згідно з нормами розділу ІV Кодексу не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування;

б) від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи;

в) які оподатковуються за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу, виплачуються платнику податку двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума таких доходів за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

2.4. У рядку 01 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 01.01 – 01.16 декларації.

2.5. У рядку 01.01 вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

2.6. У рядку 01.02 вказується сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

2.7. У рядку 01.03 вказується сума доходів від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходів у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу.

2.8. У рядку 01.04 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, розмір яких визначається згідно з положеннями статей 172, 173 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.

У колонках 3, 4, 5 рядка 01.04 декларації відображаються значення рядків 3, 5, 6 додатка 2 до декларації відповідно.

2.9. У рядку 01.05 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм), розмір яких визначається у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 3 до декларації.

У колонках 3, 4, 5 рядка 01.05 декларації відображаються значення рядків 6, 8, 9 додатка 3 до декларації відповідно.

2.10. У рядку 01.06 вказується сума оподатковуваного доходу (прибутку), не включеного до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявленого у звітному періоді платником податку або нарахованого органом державної податкової служби згідно з Кодексом.

2.11. У рядку 01.07 вказується сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу, а також дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики) і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у декларації.

2.12. У рядку 01.08 вказується сума доходів у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 розділу ІV Кодексу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 розділу ІV Кодексу).

2.13. У рядку 01.09 вказується сума інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 розділу ІV Кодексу), розмір якого визначається згідно з положеннями пункту 170.2 статті 170 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4 до декларації.

У колонці 3 рядка 01.09 декларації відображається позитивне значення рядка 6 додатка 4 до декларації.

У колонках 4, 5 рядка 01.09 декларації відображаються значення рядків 8, 9 додатка 4 до декларації відповідно.

2.14. У рядку 01.10 вказується сума доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Кодексу, розмір якого визначається згідно із статтею 174 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 5 до декларації.

У колонках 3, 4, 5 рядка 01.10 декларації відображаються значення рядків 6, 8, 9 додатка 5 до декларації відповідно.

2.15. У рядку 01.11 вказується сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу ІV Кодексу.

2.16. У рядку 01.12 вказується сума коштів або майна (нематеріальних активів), отриманих платником податку як хабар, викрадених чи знайдених як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання.

2.17. У рядку 01.13 вказується сума доходів, отриманих платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 розділу ІV Кодексу), оподаткування яких передбачено підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу ІV Кодексу.

2.18. У рядку 01.14 вказується сума нецільової благодійної допомоги, що оподатковується згідно з пунктом 170.7 статті 170 розділу ІV Кодексу, в тому числі матеріальна допомога, отримана у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом, сума якої не відображається у рядку 01.01 декларації.

2.19. У рядку 01.15 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 6 до декларації.

У колонках 3, 4, 5 рядка 01.15 декларації відображаються підсумкові значення колонок 4, 6, 7 додатка 6 до декларації відповідно.

2.20. У рядку 01.16 вказуються інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом ІV Кодексу, крім зазначених у статті 165 розділу ІV Кодексу.

3. У розділі ІІІ декларації «Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності»:

3.1. Відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб – підприємців, отриманих від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), розмір якого визначається згідно із статтею 177 розділу ІV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 7 до декларації.

3.2. У рядку 02 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності фізичною особою – підприємцем.

Значення рядка 02 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 3 додатка 7 до декларації.

3.3. У рядку 03.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов’язання з цього податку.

Значення рядка 03.01 декларації дорівнює значенню рядка 07.01 додатка 7 до декларації.

3.4. У рядку 03.02 декларації вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб – підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від’ємне значення.

Значення рядка 03.02 декларації дорівнює значенню рядка 07.02 додатка 7 до декларації.

У разі заповнення рядка 03.02 декларації значення вказується без знака «–».

4. У розділі ІV декларації «Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність»:

4.1. Відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, розмір якого визначається згідно із статтею 178 розділу ІV Кодексу.

4.2. У рядку 04 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності.

4.3. У рядку 05 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

4.4. У рядку 06 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, розрахованого як різниця між доходом (рядок 04 декларації) і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (рядок 05 декларації).

4.5. У рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу.

При цьому ставка податку 17 відсотків застосовується до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

5. У розділі V декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб»:

5.1. У рядку 08 вказується сума загального річного оподатковуваного доходу, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 розділу ІV Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 розділу ІV Кодексу.

Значення рядка 08 декларації дорівнює сумі значень рядка 01 колонки 3, рядка 02 та рядка 04 декларації.

5.2. У рядку 09 вказується загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як сума значень рядка 01 колонки 5, рядка 03.01 та рядка 07 декларації.

5.3. У рядку 10 вказується сума самостійно сплаченого до бюджету податку на доходи, отримані платником податку протягом звітного податкового року, станом на дату подання декларації.

У рядку 10 декларації вказується також сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу ІV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку.

5.4. У рядку 11 вказується сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу ІV Кодексу. У разі використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюється та подається додаток 8 до декларації.

Значення рядка 11 декларації дорівнює значенню рядка 12 додатка 8 до декларації.

5.5. У рядку 12 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу ІV Кодексу.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у декларації.

Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Значення рядка 12 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 6 до декларації, але не більше значення рядка 09 декларації.

5.6. У рядку 13.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.

Рядок 13.01 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано позитивне значення.

5.7. У рядку 13.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету.

Рядок 13.02 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 10, 11, 12 та 03.02 декларації отримано від’ємне значення.

У разі заповнення рядка 13.02 декларації значення вказується без знака «–».

6. У розділі VІ декларації «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»:

6.1. У рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.

6.2. У рядку 15 вказується уточнена сума податкових зобов’язань з податку за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.

6.3. У рядку 16.01 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 16.01 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань (значення рядка 15 декларації більше, ніж значення рядка 14 декларації).

У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов’язаний відобразити суму штрафу у рядку 17 декларації.

6.4. У рядку 16.02 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 16.02 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов’язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації).

У разі заповнення рядка 16.02 декларації значення вказується без знака «–».

6.5. У рядку 17 вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу ІІ Кодексу.

У разі якщо платник податку надсилає декларацію з відміткою «Уточнююча», у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі трьох відсотків від суми недоплати (рядок 16.01 декларації).

У разі якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі п’яти відсотків від суми недоплати (рядок 16.01 декларації).

Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в колонці 2 рядка 17 декларації самостійно перед символом «%».

6.6. У рядку 18 вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Кодексу.

7. У розділі VII декларації «Відомості про нерухоме майно»:

7.1. Зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.

7.2. Кожний об’єкт нерухомого майна відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної площі (квадратних метрів).

У колонці «Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)» інформація про місцезнаходження (країну, адресу) об’єктів нерухомого майна платника податку, обов’язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України «Про судоустрій і статус суддів», заповнюється за його бажанням.

Колонку «Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування» заповнюють лише окремі категорії громадян, які відповідно до закону зобов’язані відображати в декларації відомості про видатки, здійснені у звітному році, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку платника податку.

8. У розділі VIIІ декларації «Відомості про рухоме майно»:

8.1. Зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року.

8.2. Кожний транспортний засіб відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об’єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна.

Колонку «Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування» заповнюють лише окремі категорії громадян, які відповідно до закону зобов’язані відображати в декларації відомості про видатки, здійснені у звітному році, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку платника податку.

9. У розділі IХ декларації «Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи»:

9.1. У рядку 1 зазначається сума коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного податкового року.

9.2. Рядки 1.1, 2.1 та 3.1 заповнюють лише окремі категорії громадян, які відповідно до закону зобов’язані відображати в декларації відомості про видатки, здійснені у звітному році, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку платника податку.

9.3. У рядку 2 зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості.

9.4. У рядку 3 зазначається розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.

10. У розділі X декларації «Зобов’язання фінансового характеру та інші видатки»:

10.1. Зазначаються фінансові зобов’язання щодо сплати внесків (платежів), зазначених у рядках 1 – 4 цього розділу, та інші видатки, не зазначені у розділах VII – IX декларації.

10.2. У рядку 1 зазначається розмір фінансових зобов’язань платника податку щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування.

10.3. У рядку 2 зазначається розмір фінансових зобов’язань платника податку щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне страхування.

10.4. У рядку 3 зазначається сума сплачених протягом звітного періоду платежів за договорами позики (кредиту), у тому числі фінансові зобов’язання платника податку щодо погашення основної суми позики (кредиту), що виникли у звітному році, а також суми процентів за цими позиками (кредитами).

10.5. У рядку 4 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених платником податку протягом звітного періоду юридичним і фізичним особам за зобов’язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах VІІ і VІІІ декларації.

10.6. У рядку 5 відображаються інші видатки, не зазначені у розділах VII – IX декларації.

Рядок 5 заповнюють лише окремі категорії громадян, які відповідно до закону зобов’язані відображати в декларації відомості про видатки, здійснені у звітному році, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку платника податку.

11. У кінці декларації проставляється дата подання декларації.

У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою (х) вказуються відповідні номери поданих додатків.

У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу, позначкою (х) вказується про факт такого подання та цифрами кількість аркушів такого доповнення.ІV. Порядок заповнення додатків до декларації

1. У вступній частині додатків до декларації відображаються прізвище, ім’я, по батькові платника податку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також тип декларації та звітний податковий період.

Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації повинні співпадати із значеннями відповідних рядків 1 – 4 розділу І декларації.

2. У додатку 1 до декларації «Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації»:

2.1. Відображається інформація про особу, нотаріально уповноважену платником податку здійснювати заповнення декларації згідно з пунктом 179.5 статті 179 розділу ІV Кодексу, або особу, на яку покладено обов’язок щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку згідно з пунктом 179.6 статті 179 розділу ІV Кодексу.

2.2. У рядку 1 позначкою (х) вказується, ким заповнена декларація:

особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення;

опікуном або піклувальником – щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

спадкоємцем (розпорядником майна, державним виконавцем) – щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;

державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом.

2.3. У рядку 2 вказуються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи.

2.4. У рядку 3 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків – уповноваженої особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

2.5. У рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи.

2.6. У рядку 5 вказується інформація щодо нотаріально посвідченої довіреності, на підставі якої уповноважена особа заповнює та подає декларацію (номер, дата, ким посвідчено, термін дії).

2.7. У рядку 6 вказуються найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої на заповнення та подання декларації.

2.8. У рядку 7 вказується податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи.

2.9. У рядку 8 вказуються реквізити договору доручення на заповнення декларації (номер, дата).

3. У додатку 2 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна»:

3.1. У колонці 3 вказуються найменування і характеристика об’єктів продажу, обміну.

Для об’єкта нерухомого майна вказуються його найменування (наприклад, житловий будинок, квартира або її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж або інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальна площа.

Для об’єкта рухомого майна вказуються його найменування (наприклад, легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус, мотоцикл, моторолер, трактор або інший транспортний засіб тощо) та характеристика (наприклад, марка, модель, об’єм двигуна, потужність двигуна тощо).

3.2. У колонці 4 вказуються реквізити договору купівлі-продажу, міни майна.

3.3. У колонці 5 відображається сума доходу, отриманого від операцій продажу, обміну майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомого та/або рухомого майна визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.

3.4. У колонці 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна.

4. У додатку 3 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)»:

4.1. Кожний об’єкт нерухомості відображається у відповідному рядку згідно з наведеним переліком (рядки 1 – 5) із зазначенням його місцезнаходження (колонка 3) та загальної площі (колонка 4).

4.2. У колонці 5 вказується сума доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

4.3. У колонці 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно.

5. У додатку 4 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами»:

5.1. Розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами відображається у відповідних рядках 1 – 3 розділу І із зазначенням їх найменування та характеристики у колонці 3.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ІV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

5.2. У колонці 4 вказується сума доходу, отриманого платником податку від продажу окремого інвестиційного активу.

5.3. У колонці 5 вказується сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу.

5.4. У колонці 6 відображається фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток) операцій за окремими інвестиційними активами.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між значенням колонки 4 та значенням колонки 5.

Інвестиційний збиток розраховується як від’ємне значення різниці між значенням колонки 4 та значенням колонки 5.

5.5. У рядку 4 відображається сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року, яка розраховується як сума значень колонки 6.

5.6. У рядку 5 відображається сума від’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року.

Значення рядка 5 дорівнює значенню рядка 6 додатка 4 до декларації за попередній звітний податковий рік, у разі якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року має від’ємне значення.

5.7. У рядку 6 відображається загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, який розраховується як різниця між значеннями рядків 4 та 5.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

6. У додатку 5 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна»:

6.1. Кожний об’єкт спадщини (дарування) відображається у відповідному рядку згідно з наведеним переліком (рядки 1 – 5) із зазначенням його найменування і характеристики.

До об’єктів комерційної власності належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права.

6.2. У колонці 4 вказується вартість успадкованого майна, що підлягає оподаткуванню.

6.3. У колонці 5 вказується вартість подарованого майна, що підлягає оподаткуванню.

6.4. У колонці 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка розраховується як добуток вартості успадкованого (подарованого) майна на відповідну ставку податку.

7. У додатку 6 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України»:

7.1. У колонці 1 відображається дата отримання доходу.

7.2. У колонці 2 відображається назва країни, яка є джерелом виплати оподатковуваного доходу.

7.3. У колонці 3 вказується розмір доходу в іноземній валюті із зазначенням назви валюти, в якій виплачено оподатковуваний дохід.

7.4. У колонці 4 вказується розмір іноземного доходу, перерахованого у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такого доходу.

7.5. У колонці 5 відображається сума сплачених за кордоном податків в іноземній валюті на підставі довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, яка видається державним органом країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженим справляти такий податок. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

7.6. У колонці 6 відображається сума податків, сплачених за кордоном, перерахована у гривні.

7.7. У колонці 7 відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу.

8. У додатку 7 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності»:

8.1. Доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу І із зазначенням у колонці 2 назви і коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

8.2. У колонці 3 вказується сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності.

8.3. У колонках 4, 5 та 6 відображається сума документально підтверджених витрат, пов’язаних з провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг).

Значення колонок 4, 5 та 6 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці згідно з пунктом 177.10 статті 177 розділу ІV Кодексу.

8.4. У колонці 7 відображається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою:

колонка 3 – колонка 4 – колонка 5 – колонка 6.

8.5. У рядку 01 вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума загальних місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

Значення рядка 01 дорівнює результату ділення підсумкового значення колонки 7 розділу І на кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи.

8.6. У рядку 02 вказується сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Значення рядка 02 дорівнює позитивному результату різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

У разі якщо різниця між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, має від’ємний результат, то значення рядка 02 дорівнює нулю.

8.7. У рядку 03 вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, розрахованого з чистого оподатковуваного доходу за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу.

Значення рядка 03 розраховується за такою формулою:

(15% × (рядок 01 – рядок 02) + 17% × рядок 02) × кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи.

8.8. У рядку 04 вказується сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного податкового періоду, яка враховується у зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – підприємців.

8.9. У рядку 05 вказується сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Значення рядка 05 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 03 та рядка 04.

У разі якщо різниця між значеннями рядка 03 та рядка 04 має від’ємний результат, то значення рядка 05 дорівнює нулю.

8.10. У рядку 06 вказується сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного податкового періоду у строки, визначені підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу ІV Кодексу.

8.11. У рядку 07.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов’язання з цього податку.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно з урахуванням сплачених ним протягом року авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Значення рядка 07.01 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 05 та рядка 06.

8.12. У рядку 07.02 вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб – підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від’ємне значення.

Значення рядка 07.02 дорівнює від’ємному значенню різниці між значеннями рядка 05 та рядка 06.

У разі заповнення рядка 07.02 додатка 7 до декларації значення вказується без знака «–».

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому Кодексом.

8.13. У рядку 08 вказується розмір квартальних авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році, відповідно до підпункту 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу ІV Кодексу.

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Значення рядка 08 розраховується як 25 відсотків значення рядка 01.

8.14. У рядку 09 вказується сума фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду відповідно до абзаців шостого – двадцять восьмого пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян».

Фізичні особи – підприємці відображають доходи, одержані від здійснення господарської діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, у розділі І додатка 7 до декларації. При цьому заповненню підлягають лише колонки 1, 2 і 3.

9. У додатку 8 до декларації «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України»:

9.1. У колонці «Реквізити документів, які підтверджують витрати» відображаються реквізити відповідних платіжних та розрахункових документів, зокрема квитанцій, фіскальних або товарних чеків, прибуткових касових ордерів, копій договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Оригінали зазначених документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом.

9.2. У рядках 01 – 08 вказуються суми фактично здійснених протягом звітного податкового року платником податку витрат, дозволених до включення до податкової знижки згідно з пунктом 166.3 статті 166 розділу ІV Кодексу.

9.3. У рядку 09 вказується загальна сума витрат, яка розраховується як сума значень рядків 01 – 08 додатка 8 до декларації.

9.4. У рядку 10 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена згідно з пунктом 164.6 статті 164 розділу ІV Кодексу на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

9.5. У рядку 11 вказується сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки.

Відповідно до підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу ІV Кодексу загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу ІV Кодексу.

Значення рядка 11 додатка 8 до декларації дорівнює значенню рядка 09 додатка 8 до декларації, але не більше значення рядка 10 додатка 8 до декларації.

9.6. У рядку 12 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання з цього податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку.

Значення рядка 12 додатка 8 до декларації розраховується за такою формулою:

колонка 4 рядка 01.01 декларації – (рядок 10 додатка 8 до декларації – рядок 11 додатка 8 до декларації) х на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу.

9.7. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті.

9.8. Платник податку має право включити до податкової знижки звітного податкового року витрати, фактично здійснені ним протягом такого звітного періоду та підтверджені документально.

9.9. Якщо платник податку до кінця податкового року, що настає за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

10. У додатку 9 до декларації «Відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов’язання фінансового характеру членів сім’ї платника податку»:

10.1. У розділі І вказуються загальні відомості про платника податку: місце проживання, займана посада, категорія посади, посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію, а також відомості щодо членів сім’ї платника податку (ступінь родинного зв’язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)).

У рядку 1 розділу І додатка 9 до декларації місце проживання платника податку, обов’язок щодо подання декларації якого встановлено Законом України «Про судоустрій і статус суддів», заповнюється за його бажанням.Для визначення членів сім’ї необхідно керуватися Сімейним кодексом України.

10.2. У розділі ІІ А зазначаються загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) членами сім’ї платника податку у звітному році доходу з джерел в Україні, а також загальні суми за кожним видом доходу згідно з наведеним у рядках 2 – 16 цього розділу переліком.

10.3. У разі одержання членами сім’ї платника податку доходів з джерел за межами України платник податку у розділі ІІ Б відображає розмір цих доходів в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання доходу.

10.4. Відомості щодо нерухомого та рухомого майна, вкладів у банках, цінних паперів та інших активів, зобов’язань фінансового характеру та інших видатків членів сім’ї платника податку відображаються у розділах ІІІ – VІ у порядку, аналогічному для заповнення розділів VІІ – Х декларації відповідно.Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку                                                                                                     М. О. Чмерук

Додаток до наказу
Міністерства фінансів України
__________ 2011 № ________ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства фінансів України, що втратили чинність
1. Наказ Міністерства фінансів України від 06.03.97 № 58 «Про затвердження форми декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.03.97 за № 104/1908.

2. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2005 № 780 «Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.2005 за № 1392/11672.

3. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2005 № 935 «Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1575/11855.

4. Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2010 № 1289 «Про затвердження форми Декларації про майновий стан судді, членів його сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та Порядку її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за № 1349/18644 (із змінами).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 11.03.2011 № 343 «Про внесення змін до Порядку заповнення Декларації про майновий стан судді, членів його сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2011 за № 400/19138.Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку                                                                                                       М. О. Чмерук

Количество показов: 4199

Возврат к списку