Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.10.2011

м. Київ

N 364

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 р. за N 1214/19952

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У преамбулі слова і цифри "Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (зі змінами)" замінити словами і цифрами "Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (зі змінами)".

1.2. У главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 1.2 цієї глави, в сумі, що не дорівнює і не перевищує 150000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний зазначити у довідках та квитанціях, передбачених у главі 5 цієї Інструкції, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці копії засвідчуються відбитком штампа каси банку (фінансової установи), пункту обміну валюти.

Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзаці другому пункту 1.2 цієї глави, за умови пред'явлення будь-якого документа, що посвідчує особу, із зазначенням у довідках та квитанціях, передбачених у главі 5 цієї Інструкції, прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу, забороняється.

Вимоги, установлені цим пунктом щодо пред'явлення документів, які посвідчують особу, під час проведення валютно-обмінних операцій не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування (далі - банкомати) банків.

Операції, зазначені в абзацах другому, четвертому - шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень, здійснюються з ідентифікацією фізичної особи відповідно до законодавства України";

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150000 гривень, забороняються".

1.3. У главі 4:

доповнити пункти 4.6 і 4.8 новим абзацом такого змісту:

"повідомлення про те, що дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

в абзаці четвертому пункту 4.15 слова і цифри "главою 5 розділу III Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089" замінити словами і цифрами "главою 4 розділу III Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (зі змінами)";

пункт 4.21 викласти в такій редакції:

"4.21. Не допускається відмова в здійсненні операцій, зазначених у переліку операцій, які проводять банк (фінансова установа), за наявності відповідних коштів для цього, а також операції сторно".

1.4. Додаток 11 викласти в такій редакції:

"Додаток 11
до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

___________________________
(найменування банку)

Форма N 377-К

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу

Дата _____________________

Час здійснення операції _________________

Назва операції

____________________________________________________________
(купівля, продаж, конвертація іноземної валюти або купівля, продаж
банківського металу, купівля, продаж дорожніх чеків)

Назва валюти/
вид банківського металу

Сума/маса

Курс, крос-курс

До видачі

назва валюти/
вид банківського металу

сума/маса

Усього

Сума комісії __________________________________________________________________________.
Клієнт ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
____________________________________________________________________________________.
Пред'явлений ________________________________________________________________________
(назва документа - паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу)
серії _______ N __________, ___________________________________________________________,
(ким виданий, дата видачі)
____________________________________________________________________________________.
(зазначається резидентність фізичної особи: резидент або нерезидент)
____________________________________________________________________________________.

Підпис клієнта ___________ Підпис працівника банку (фінансової установи) ___________________".

2. Абзац перший пункту 1 глави 1 розділу IV Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), доповнити двома реченнями такого змісту: "Уповноважені банки мають право приймати від клієнтів-нерезидентів заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, що складені іноземною мовою та містять усі обов'язкові реквізити, передбачені пунктами 3 і 4 цієї глави. У цьому разі уповноважений банк забезпечує переклад таких заяв на українську мову".

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Колобова Ю. В.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Підпункт 1.2 пункту 1 цієї постанови діє до 01.09.2012.

Голова

С. Г. Арбузов


Количество показов: 4085

Возврат к списку